REGULAMIN

Regulamin serwisu zmarli.info kierowany do przedsiębiorców (zakładów pogrzebowych) oraz osób/organizatorów pogrzebu, którzy bezpośrednio zgłaszają chęć dodania spersonalizowanego nekrologu w Serwisie.

§ 1 Definicje

1. Konto – przydzielona Użytkownikowi(zakładowi pogrzebowemu) przestrzeń w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy, może korzystać ze wszystkich dostępnych dla niego w Serwisie funkcji.

2. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie.

3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: https://www.zmarli.info w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Użytkownika lub Organizatora pogrzebu.

4. Nekrolog – spersonalizowany nekrolog tworzony przez Użytkownika lub Usługodawcę za pomocą odpowiedniej funkcji w Koncie, zawierający informacje o śmierci osoby zgłaszanej przez Organizatora oraz informacje o jej pogrzebie.

5. Organizator – osoba fizyczna zgłaszająca się do Użytkownika lub Usługodawcy w celu organizacji pogrzebu lub bezpośredniego dodania nekrologu w Serwisie.

6. Oświadczenie- podpisana zgoda Organizatora na umieszczenie nekrologu na stronie zmarli.info przez Użytkownika i pobranie opłaty za wykonanie usługi przez Usługodawcę.

7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę.

8. Użytkownik – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, świadczący usługi pogrzebowe, zarejestrowany lub rejestrujący się w Serwisie.

9. Usługodawca – Lux-house Braniewo ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo NIP 5821476574, REGON 521313460-działalność gospodarcza prowadzona przez Włodzimierz Fedirko, ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo.

Numer konta BNP Paribas:

85 1600 1462 1800 8424 9000 0001

10. Nota biograficzna- informacja o życiu i działalności osoby zmarłej.

11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Umowy, polegająca w szczególności na prowadzeniu Konta i umożliwieniu Użytkownikowi umieszczanie spersonalizowanych nekrologów na stronie zmarli.info

12. Usługa dla Organizatora- umożliwienie przez Usługodawcę bezpośredniego dodania nekrologu przez Organizatora po akceptacji przez niego zgód i warunków dodawania nekrologu dostępnych w Serwisie.

 

§ 2 Wymogi techniczne

1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies oraz z dostępem do sieci Internet.

2. Dla założenia Konta lub bezpośredniego dodania nekrologu przez Organizatora, oprócz wymogów wskazanych w ust. 1, konieczne jest także aktywne konto e-mail.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Użytkownik/Organizator zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika/Organizatora jakichkolwiek treści bezprawnych.

2.Użytkownik/Organizator zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osoby zmarłej zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Użytkownik/Usługodawca jest obowiązany poinformować Organizatorów/Użytkowników o zasadach dotyczących korzystania z Serwisu.

§ 4 Rejestracja Użytkownika w Serwisie

1. W celu rozpoczęcia korzystania z funkcji Serwisu, Użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie, tj. posiadać w nim swoje Konto.

2. Konto dla Użytkownika zakładane jest przez Usługodawcę po wyrażeniu przez Użytkownika woli rejestracji poprzez złożenie zamówienia na Usługę.

3. Złożenie zamówienia na Usługę jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Składając zamówienie na Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością odstąpienia od umowy przez każdą ze stron w dowolnym czasie.

5. Do założenia Konta Usługodawca wykorzystuje dane podane przez Użytkownika podczas składania zamówienia na Usługę, takie jak m.in. adres e-mail i numer telefonu Użytkownika.

6. Podawane przez Użytkownika dane dotyczące Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany w czasie trwania Umowy.

7. Po założeniu Konta, Usługodawca prześle Użytkownikowi link aktywujący Konto, na adres e- mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia na Usługę.

8. Mając na uwadze charakter Serwisu, oznaczenia (zwłaszcza logotyp) Użytkownika będą wykorzystywane do oznaczenia przypisanych Użytkownikowi nekrologów – w tym celu rozmiar oznaczenia może być dostosowany do potrzeb Serwisu.

§ 5 Funkcje Serwisu dla Użytkownika

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi tworzenie spersonalizowanych nekrologów, które mogą zawierać zwłaszcza takie informacje jak: imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej urodzenia i śmierci, fotografię, termin, adres i godzinę ceremonii pogrzebowej czy notę biograficzną – wprowadzane na podstawie informacji uzyskanych od Organizatora.

2. Tworząc nekrolog, Użytkownik/Usługodawca oświadcza, że następuje to w uzgodnieniu z Organizatorem, co oznacza, że utworzenie Nekrologu, a także jego udostępnianie, nie naruszy praw Organizatora ani innych osób.

3. Po utworzeniu nekrologu, Użytkownik powinien wysłać wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Organizatora lub wiadomość e-mail na adres podany przez Organizatora, zawierające powiadomienie o umieszczeniu na stronie zmarli.info nekrologu osoby zgłoszonej przez Organizatora, wraz z odnośnikiem do Strony internetowej zmarli.info.

4. Organizator może udostępnić odnośnik do Strony internetowej zmarli.info na portalach społecznościowych.

6. Szczegółowe informacje o funkcjach Serwisu, a także wskazówki w zakresie tego, w jaki sposób korzystać z Serwisu, aby było to najbardziej efektywne, znajdują się w Serwisie.

§ 6 Rozliczenia z Użytkownikiem

1. Opłaty będą płatne na podstawie faktury VAT wystawionej Użytkownikowi przez Usługodawcę.

2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.

§ 7 Zastrzeżenia i odpowiedzialność Użytkownika

1. Usługodawca zwraca uwagę, że nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Organizatorem, w związku z czym pełną odpowiedzialność za tę umowę ponosi Użytkownik.

2. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa właściwych dla zawieranych przez niego w związku z Serwisem zmarli.info umów lub działań prowadzących do zawarcia takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem:

• przepisów dotyczących praw konsumentów,

• przepisów podatkowych,

• przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Obowiązek ten obejmuje między innymi konieczność podania osobom korzystającym z usługi Usługodawcy wszelkich informacji wymaganych przez przepisy prawa.

3. Wyłącznie Użytkownik jako podmiot odpowiedzialny za swoje działania w ramach serwisu zmarli.info, odpowiada za wprowadzane przez siebie treści, a w szczególności za dane dotyczące spersonalizowanego nekrologu.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.

5. Usługodawca odpowiada za treści wprowadzone bezpośrednio dla Organizatora.

§ 8 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane przez Użytkownika dotyczące Serwisu zmarli.info należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: [email protected]

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika/Organizatora, przekazanych podczas korzystania z Serwisu, jest Usługodawca.

2. Administratorem danych osobowych osób innych niż Użytkownik, przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Użytkownik.

3. Dane osobowe Użytkownika/Organizatora przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 10 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, umieszczony w Serwisie i pozostanie widoczny co najmniej do pierwszego uruchomienia Serwisu przez Użytkownika po umieszczeniu tego komunikatu.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom po wyświetleniu komunikatu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę przed wprowadzeniem zmian w życie na adres: [email protected] co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W tym celu Użytkownik powinien wysłać żądanie usunięcia Konta na adres: [email protected]

2. W przypadku, gdy zaległość za jakąkolwiek fakturę przekroczy 14 dni, Usługodawca może usunąć Konto i rozwiązać Umowę, co nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Użytkownika.

3. Usunięcie Konta i rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z dezaktywacją Konta w Serwisie zmarli.info.

4. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami/Organizatorami w języku polskim.

5. Prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczoną Usługą) jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. W przypadku ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem/Organizatorem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

8. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logotypu Użytkownika na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że Użytkownik korzysta lub korzystał z Serwisu, chyba że Użytkownik sprzeciwi się temu, wysyłając sprzeciw na adres: [email protected]. Sprzeciw będzie miał zastosowanie do działań po jego skutecznym wniesieniu.

 

REGULAMIN BEZPOŚREDNIEGO DODAWANIA NEKROLOGU W SERWISIE INTERNETOWYM ZMARLI.INFO SKIEROWANY DO ORGANIZATORA.

 

§ 1 Definicje:

 

Nekrolog – spersonalizowany nekrolog tworzony przez Organizatora za pomocą funkcji „Dodaj nekrolog”, zawierający informacje o śmierci osoby zgłaszanej przez Organizatora oraz informacje o jej pogrzebie.

Organizator – osoba, która dokonała zakupu usługi bezpośredniego dodania nekrologu/noty biograficznej on-line.

§ 2 Postanowienia

1. Strona zmarli.info oferuje swoim klientom dostęp do usługi dodania nekrologu w ramach sprzedaży on-line poprzez wypełnienie przez Organizatora formularza dostępnego w zakładce „dodaj nekrolog”.

2. Do finalizacji zamówienia dochodzi, gdy Organizator zaakceptuje zamówienie z obowiązkiem zapłaty za pomocą systemu Przelewy24 i akceptacji Regulaminu przed przystąpieniem do realizacji zakupu on-line.

3. Organizator zobligowany jest zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulamin.

4. Organizator/osoba bezpośrednio dodająca nekrolog oświadcza, że jest uprawniony/a do umieszczenia spersonalizowanego nekrologu na stronie zmarli.info.

5. Opłata za nekrolog przez serwis Przelewy24 jest równoznaczna z akceptacją treści regulaminu.

6. Firma Lux-house Braniewo administrująca stroną zmarli.info uprawniona jest do odstąpienia od realizacji zamówionej usługi w przypadku:

a. gdy podane przez Organizatora dane są nieprawidłowe, fałszywe lub niezgodne z prawdą;

b. wystąpienia błędu w złożonym zamówieniu na nekrolog on-line lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej realizację usługi z winy Organizatora;

c. powzięcia przez administratora strony informacji, z których może wynikać, iż Organizator dokonując zamówienia na nekrolog on-line naruszył obowiązujące przepisy prawa.

7. Płatności za usługę dodania nekrologu na stronie zmarli.info odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, na zasadach i zgodnie z regulaminem usługi określonych przez ich dostawcę, a dostępnego na stronach http://www.przelewy24.pl/regulamin.

8. Firma Lux-house Braniewo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu płatniczego Przelewy24.

9. Ceny za zamieszczenie nekrologu na stronie zmarli.info zawierają podatek VAT.

10. Zakupione usługi w postaci nekrologu na stronie zmarli.info będą dostępne dla Organizatora niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.

11. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez stronę zmarli.info informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

12. W ramach walidacji zakupionej usługi(dodanie nekrologu), Organizator otrzyma od zmarli.info, na podany wcześniej adres poczty elektronicznej fakturę VAT która stanowić będzie jednocześnie potwierdzenie zakupienia usługi dodania nekrologu.

13. Strona zmarli.info zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen za dodanie nekrologu/noty biograficznej. Zmiany te nie wymagają innego powiadomienia niż ich aktualizacja na stronie zmarli.info.

14. Strona zmarli.info nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Organizatora nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu dodania nekrologu.

 

§ 3 Odstąpienie od umowy oraz reklamacja

1. Organizator może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dla swej skuteczności, odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej i powinno zostać wysłane na adres firmy Lux-house Braniewo, 14-500 Braniewo, ul. Sportowa 9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

2. W terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu przez Organizatora od umowy, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego dokonano wpłatę.

3. Organizator nie może odstąpić od umowy jeżeli zaczął korzystać z zakupionej usługi dodania nekrologu on-line.

4. Wszelkie reklamacje należy kierować do firmy Lux-house Braniewo na adres ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo. Reklamacje można również zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a. dane Organizatora zgodne z danymi podanymi podczas dodawania nekrologu,

b. datę dokonania transakcji i numer transakcji,

c. opis reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Organizatorowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Lux-house Braniewo z siedzibą w Braniewie, ul. Sportowa 9.

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected].

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji złożonego na stronie zmarli.info zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,

b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach strony internetowej zmarli.info lub do momentu wycofania zgody,

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Lux-house Braniewo danych osobowych Organizatora w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Organizatorem oraz wszelkich działań niezbędnych do wykonania umowy. Szczegółowa polityka ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej zmarli.info.

2. Organizator podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

3. Firma Lux-house Braniewo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Każdorazowa zmiana nie będzie wymagała wcześniejszego powiadomienia ani zgody Organizatorów.