REGULAMIN

Regulamin serwisu zmarli.info kierowany do przedsiębiorców (zakładów pogrzebowych) oraz osób/organizatorów pogrzebu, którzy bezpośrednio zgłaszają chęć dodania spersonalizowanego nekrologu w Serwisie.

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie.
2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: https://www.zmarli.info w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Użytkownika lub Organizatora pogrzebu.
3. Nekrolog – spersonalizowany nekrolog tworzony przez Użytkownika lub Usługodawcę za pomocą funkcji „Dodaj nekrolog”, zawierający informacje o śmierci osoby zgłaszanej przez Organizatora oraz informacje o jej pogrzebie. Nekrolog zawiera również dodatkowe funkcje takie jak np. „nota biograficzna”
4. Organizator – osoba fizyczna zgłaszająca się do Użytkownika lub Usługodawcy w celu organizacji pogrzebu i bezpośredniego dodania nekrologu w Serwisie.
5. Oświadczenie – podpisana zgoda Organizatora na umieszczenie nekrologu na stronie zmarli.info przez Użytkownika i pobranie opłaty za wykonanie usługi przez Usługodawcę.
6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę.
7. Użytkownik – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, świadczący usługi pogrzebowe wykonujący usługę dodania nekrologu w Serwisie.
8. Usługodawca – Lux-house Braniewo ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo NIP 5821476574, REGON 521313460-działalność gospodarcza prowadzona przez Włodzimierz Fedirko, ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo. Numer konta BNP Paribas:
85 1600 1462 1800 8424 9000 0001
9. Nota biograficzna – informacja o życiu i działalności osoby zmarłej.
10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Umowy, polegająca w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi umieszczanie spersonalizowanych nekrologów na stronie zmarli.info
11. Usługa dla Organizatora- umożliwienie przez Usługodawcę bezpośredniego dodania nekrologu przez Organizatora po akceptacji przez niego zgód i warunków dodawania nekrologu dostępnych w Serwisie.

§ 2 Wymogi techniczne

1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies oraz z dostępem do sieci Internet.
2. Do bezpośredniego dodania nekrologu przez Organizatora lub Użytkownika oprócz wymogów wskazanych w ust. 1, konieczne jest także aktywne konto e-mail.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Użytkownik/Organizator zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika/Organizatora jakichkolwiek treści bezprawnych.
2.Użytkownik/Organizator zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osoby zmarłej zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Użytkownik/Usługodawca jest obowiązany poinformować Organizatorów/Użytkowników o zasadach dotyczących korzystania z Serwisu.

§ 4 Rejestracja Użytkownika w Serwisie

1. W celu rozpoczęcia korzystania z funkcji Serwisu, Użytkownik/Organizator nie musi być zarejestrowany w Serwisie.
2. Złożenie zamówienia na Usługę jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Składając zamówienie na Usługę, Użytkownik/Organizator potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością odstąpienia od umowy przez każdą ze stron w dowolnym czasie.
4. Podawane przez Użytkownika/Organizatora dane dotyczące Użytkownika/Organizatora powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
5. Mając na uwadze charakter Serwisu, oznaczenia (zwłaszcza logotyp) Użytkownika będą wykorzystywane do oznaczenia przypisanych Użytkownikowi nekrologów – w tym celu rozmiar oznaczenia może być dostosowany do potrzeb Serwisu.

§ 5 Funkcje Serwisu dla Użytkownika

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi tworzenie spersonalizowanych nekrologów, które mogą zawierać zwłaszcza takie informacje jak: imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej urodzenia i śmierci, fotografię, termin, adres i godzinę ceremonii pogrzebowej czy notę biograficzną – wprowadzane na podstawie informacji uzyskanych od Organizatora.
2. Tworząc nekrolog, Użytkownik/Usługodawca oświadcza, że następuje to w uzgodnieniu z Organizatorem, co oznacza, że utworzenie Nekrologu, a także jego udostępnianie, nie naruszy praw Organizatora ani innych osób.
3. Organizator może udostępnić odnośnik do Strony internetowej zmarli.info na portalach społecznościowych.
4. Szczegółowe informacje o funkcjach Serwisu, a także wskazówki w zakresie tego, w jaki sposób korzystać z Serwisu, aby było to najbardziej efektywne, znajdują się w Serwisie.

§ 6 Rozliczenia z Użytkownikiem

1. Użytkownik na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego otrzymuje zwrot 50% opłaty za wstawienie każdego nekrologu na podstawie faktury VAT płatnej przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany w umowie.

§ 7 Zastrzeżenia i odpowiedzialność Użytkownika

1. Usługodawca zwraca uwagę, że nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Organizatorem, w związku z czym pełną odpowiedzialność za tę umowę ponosi Użytkownik.
2. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa właściwych dla zawieranych przez niego w związku z Serwisem zmarli.info umów lub działań prowadzących do zawarcia takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem:
• przepisów dotyczących praw konsumentów,
• przepisów podatkowych,
• przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Obowiązek ten obejmuje między innymi konieczność podania osobom korzystającym z usługi Usługodawcy wszelkich informacji wymaganych przez przepisy prawa.
3. Wyłącznie Użytkownik jako podmiot odpowiedzialny za swoje działania w ramach serwisu zmarli.info, odpowiada za wprowadzane przez siebie treści, a w szczególności za dane dotyczące spersonalizowanego nekrologu.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.
5. Usługodawca odpowiada za treści wprowadzone bezpośrednio dla Organizatora.

§ 8 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane przez Użytkownika dotyczące Serwisu zmarli.info należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: [email protected]
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika/Organizatora, przekazanych podczas korzystania z Serwisu, jest Usługodawca.
2. Administratorem danych osobowych osób innych niż Użytkownik, przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Użytkownik.
3. Dane osobowe Użytkownika/Organizatora przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 10 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, umieszczony w Serwisie i pozostanie widoczny co najmniej do pierwszego uruchomienia Serwisu przez Użytkownika po umieszczeniu tego komunikatu.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom po wyświetleniu komunikatu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę przed wprowadzeniem zmian w życie na adres: [email protected] co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W tym celu Użytkownik powinien wysłać żądanie na adres: [email protected]
2. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami/Organizatorami w języku polskim.
3. Prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczoną Usługą) jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. W przypadku ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem/Organizatorem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.
6. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logotypu Użytkownika na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że Użytkownik korzysta lub korzystał z Serwisu, chyba że Użytkownik sprzeciwi się temu, wysyłając sprzeciw na adres: [email protected]. Sprzeciw będzie miał zastosowanie do działań po jego skutecznym wniesieniu.