REGULAMIN

Regulamin serwisu zmarli.info kierowany do przedsiębiorców (zakładów pogrzebowych) oraz osób/organizatorów pogrzebu którzy bezpośrednio zgłaszają chęć dodania spersonalizowanego nekrologu w Serwisie.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, prowadzącym działalność gospodarczą: Lux-House Braniewo ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo, NIP: 5821476574, REGON: 521313460, Numer konta:85160014621800842490000001 dostępny pod adresem: https://www.zmarli.info w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Użytkownika lub Organizatora pogrzebu.
 3. Nekrolog – spersonalizowany nekrolog tworzony przez Użytkownika/ Organizatora lub Usługodawcę za pomocą funkcji „Dodaj nekrolog/podziękowanie”, zawierający informacje o śmierci, życiu i pogrzebie osoby zmarłej.
 4. Organizator – osoba fizyczna zgłaszająca się do Użytkownika lub Usługodawcy w celu bezpośredniego dodania nekrologu w Serwisie lub bezpośrednio dodająca nekrolog w Serwisie.
 5. Umowa dla Użytkownika – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę.
 6. Użytkownik – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, świadczący usługi pogrzebowe wykonujący usługę dodania nekrologu w Serwisie na rzecz Organizatora.
 7. Usługodawca – Lux-house Braniewo ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo, NIP 5821476574, REGON 521313460 obsługujący serwis zmarli.info.
 8. Nota biograficzna- informacja o życiu i działalności osoby zmarłej.
 9. Podziękowanie- informacja zawierająca podziękowanie za udział w uroczystościach pogrzebowych.
 10. Usługa dla Użytkownika – umożliwienie przez Usługodawcę bezpośredniego dodania nekrologu przez Użytkownika w ramach Umowy, po akceptacji przez niego zgód i warunków dodawania nekrologu dostępnych w Serwisie.
 11. Usługa dla Organizatora- umożliwienie przez Usługodawcę bezpośredniego dodania nekrologu przez Organizatora po akceptacji przez niego zgód i warunków dodawania nekrologu dostępnych w Serwisie.

§ 2 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies oraz z dostępem do sieci Internet.
 2. Do bezpośredniego dodania nekrologu przez Organizatora lub Użytkownika oprócz wymogów wskazanych w ust. 1, konieczne jest także aktywne konto e-mail.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Strona zmarli.info oferuje swoim klientom dostęp do usługi dodania nekrologu w ramach sprzedaży on-line poprzez wypełnienie przez Użytkownika/Organizatora formularza dostępnego w zakładce „dodaj nekrolog/podziękowanie”.
 2. Do finalizacji zamówienia dochodzi, gdy Użytkownik/Organizator zaakceptuje zamówienie z obowiązkiem zapłaty za pomocą systemu Przelewy24 i akceptacji Regulaminu przed przystąpieniem do realizacji zakupu on-line.
 3. Użytkownik/Organizator zobligowany jest zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulamin.
 4. Użytkownik/Organizator oświadcza, że jest uprawniony/a do umieszczenia spersonalizowanego nekrologu na stronie zmarli.info.
 5. Opłata za nekrolog przez serwis Przelewy24 jest równoznaczna z akceptacją treści regulaminu.
 6. Firma Lux-house Braniewo administrująca stroną zmarli.info uprawniona jest do odstąpienia od realizacji zamówionej usługi w przypadku:
  • gdy podane przez Użytkownika/Organizatora dane są nieprawidłowe, fałszywe lub niezgodne z prawdą;
  • wystąpienia błędu w złożonym zamówieniu na nekrolog on-line lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej realizację usługi z winy Użytkownika/Organizatora;
  • powzięcia przez administratora strony informacji, z których może wynikać, iż Użytkownik/Organizator dokonując zamówienia na nekrolog on-line naruszył obowiązujące przepisy prawa.
 1. Płatności za usługę dodania nekrologu na stronie zmarli.info odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, na zasadach i zgodnie z regulaminem usługi określonych przez ich dostawcę, a dostępnego na stronach http://www.przelewy24.pl/regulamin.
 2. Firma Lux-house Braniewo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu płatniczego Przelewy24.
 3. Ceny za zamieszczenie nekrologu na stronie zmarli.info zawierają podatek VAT.
 4. Zakupione usługi w postaci nekrologu na stronie zmarli.info będą dostępne dla Użytkownika/Organizatora niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.
 5. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez stronę zmarli.info informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 6. W ramach walidacji zakupionej usługi(dodanie nekrologu), Użytkownik/Organizator otrzyma od zmarli.info, na podany wcześniej adres poczty elektronicznej fakturę VAT która stanowić będzie jednocześnie potwierdzenie zakupienia usługi dodania nekrologu.
 7. Strona zmarli.info zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen za dodanie nekrologu/noty biograficznej/podziękowania. Zmiany te nie wymagają innego powiadomienia niż ich aktualizacja na stronie zmarli.info.
 8. Strona zmarli.info nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika/Organizatora nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu dodania nekrologu.
 9. Użytkownik/Organizator zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika/Organizatora jakichkolwiek treści bezprawnych.
 10. Użytkownik/Organizator zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osoby zmarłej zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 4 Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z funkcji Serwisu, Użytkownik/Organizator nie musi być zarejestrowany w Serwisie.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Składając zamówienie na Usługę, Użytkownik/Organizator potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. Mając na uwadze charakter Serwisu, oznaczenia (zwłaszcza logotyp) Użytkownika będą wykorzystywane do oznaczenia przypisanych Użytkownikowi nekrologów – w tym celu rozmiar oznaczenia może być dostosowany do potrzeb Serwisu.
 4. Publikując Informacje Użytkownik/Organizator zobowiązany jest podać jedynie te dane,  których podanie umożliwia wzór udostępniony przez Usługodawcę.
 5. Informacja jest widoczna w Serwisie niezwłocznie po jej umieszczeniu przez Użytkownika/Organizatora.
 6. Użytkownik/Organizator może w każdej chwili edytować nekrolog poprzez opcję „zgłoś zmiany”
 7. Każda późniejsza edycja nekrologu po jego jednorazowym opłaceniu jest bezpłatna.
 8. Usługodawca nie odpowiada za treść wprowadzanych do Serwisu Informacji, jednakże nie zatwierdza treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
 9. W przypadku gdy Użytkownik/Organizator zamieści zdjęcie przedstawiające wizerunek, z chwilą zamieszczenia tego zdjęcia Użytkownik/Organizator oświadcza, że posiada prawo do publikacji i rozpowszechniania zdjęcia oraz wyraża zgodę na publiczne udostępnianie tego wizerunku w Serwisie.
 10. W przypadku gdy Użytkownik/Organizator zamieści w Serwisie utwór lub inny przedmiot własności intelektualnej domniemywa się, że Użytkownik/Organizator jest uprawniony do korzystania z tego utworu lub przedmiotu w ww. sposób. Z chwilą zamieszczenia tego przedmiotu w Serwisie Użytkownik/Organizator wyraża zgodę na jego publiczne udostępnianie za pośrednictwem Serwisu.
 11. Użytkownik/Organizator korzystając z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania się od:
   • publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
   • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
   • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
   • wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami.
 1. Informacje dostępne są publicznie.

§ 5 Funkcje Serwisu dla Użytkownika/Organizatora

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi/Organizatorowi tworzenie spersonalizowanych nekrologów, które mogą zawierać zwłaszcza takie informacje jak: imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej urodzenia i śmierci, fotografię, termin, adres i godzinę ceremonii pogrzebowej czy notę biograficzną.
 2. Tworząc nekrolog, Użytkownik oświadcza, że następuje to w uzgodnieniu z Organizatorem, co oznacza, że utworzenie Nekrologu, a także jego udostępnianie, nie naruszy praw Organizatora ani innych osób.
 3. Użytkownik/Organizator może udostępnić odnośnik do Strony internetowej zmarli.info na internetowych portalach społecznościowych.

.§ 6 Rozliczenia z Użytkownikiem/Organizatorem

 1. Usługa publikacji Informacji w ramach Serwisu jest odpłatna.
 2. Cena za 1 Usługę publikacji informacji (jeden nekrolog) wynosi 20 zł brutto (dwadzieścia złotych) i jest płatna poprzez platformę internetową Przelewy24.
 3. Po podpisaniu umowy z Usługodawcą Użytkownik na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego otrzymuje zwrot 50% opłaty za wstawienie każdego nekrologu na podstawie faktury VAT płatnej przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia.
 4. Użytkownik/Organizator wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy dodawaniu nekrologu.

§ 7 Zastrzeżenia i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Usługodawca zwraca uwagę, że nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Organizatorem, w związku z czym pełną odpowiedzialność za tę umowę ponosi Użytkownik.
 2. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa właściwych dla zawieranych przez niego w związku z Serwisem zmarli.info umów lub działań prowadzących do zawarcia takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • przepisów dotyczących praw konsumentów,
  • przepisów podatkowych,
  • przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Obowiązek ten obejmuje między innymi konieczność podania osobom korzystającym z usługi Usługodawcy wszelkich informacji wymaganych przez przepisy prawa.
 4. Wyłącznie Użytkownik jako podmiot odpowiedzialny za swoje działania w ramach serwisu zmarli.info, odpowiada za wprowadzane przez siebie treści, a w szczególności za dane dotyczące spersonalizowanego nekrologu.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Lux-house Braniewo z siedzibą w Braniewie, ul. Sportowa 9.
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 • a) w celu realizacji złożonego na stronie zmarli.info zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
 3. a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
 4. b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach strony internetowej zmarli.info lub do momentu wycofania zgody,
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe Użytkownika/Organizatora przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik/Organizator może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dla swej skuteczności, odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej i powinno zostać wysłane na adres firmy Lux-house Braniewo, 14-500 Braniewo, ul. Sportowa 9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 2. W terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu przez Użytkownika/Organizatora od umowy, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego dokonano wpłatę.
 3. Użytkownik/Organizator nie może odstąpić od umowy jeżeli zaczął korzystać z zakupionej usługi dodania nekrologu on-line.
 4. Wszelkie reklamacje należy kierować do firmy Lux-house Braniewo na adres ul. Sportowa 9, 14-500 Braniewo. Reklamacje można również zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • dane zgodne z danymi podanymi podczas dodawania nekrologu,
 • datę dokonania transakcji i numer transakcji,
 • opis reklamacji.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik, który podpisał umowę może w każdej chwili ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W tym celu Użytkownik powinien wysłać żądanie na adres: [email protected]
 4. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami/Organizatorami w języku polskim.
 5. Prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczoną Usługą) jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem/Organizatorem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logotypu Użytkownika na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że Użytkownik korzysta lub korzystał z Serwisu, chyba że Użytkownik sprzeciwi się temu, wysyłając sprzeciw na adres: [email protected]. Sprzeciw będzie miał zastosowanie do działań po jego skutecznym wniesieniu.
 9. Użytkownik/Organizator podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 10. Firma Lux-house Braniewo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Każdorazowa zmiana nie będzie wymagała wcześniejszego powiadomienia ani zgody Użytkowników/Organizatorów.